Nieuws

 • Nieuwe kleurtjes en groepsnamen

  Ons team heeft tijdens de rustige uurtjes vanwege de Corona crisis hard gewer...

  Lees meer
 • Dierenweide op Huize Hopsasa.

  DIEREN KIJKEN EN KNUFFELEN OP DE DIERENWEIDE Wat is er leuker dan naar de ...

  Lees meer
Meer nieuws

Beleid

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe wij met de kinderen omgaan. In elke fase van zijn ontwikkeling heeft uw kind andere behoeften en interesses en leert uw kind nieuwe dingen.

Wij nemen de mening van kinderen serieus

Kinderparticipatie betekent dat wij rekening houden met de mening en de wensen van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen bestaan.
Daarmee willen wij:

 • hun zelfvertrouwen vergroten;
 • hen stimuleren tot zelfstandig nadenken;
 • hen uitdagen om met elkaar van gedachten te wisselen en te onderhandelen;
 • hen laten merken dat ze gehoord worden;
 • hen leren naar elkaar te luisteren;
 • de betrokkenheid bij het groepsgebeuren vergroten.

Pedagogisch beleidsplan

 

Contact met ouders

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij graag de volgende contactmomenten met u:

 • het intakegesprek voor aanvang van de opvang.
 • een evaluerend gesprek zes weken na aanvang van de opvang.
 • overdracht tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten.
 • vier keer per jaar een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze vestiging.
 • deelname aan activiteiten van de kinderopvang.

 

Oudercommissie

Elke vestiging heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders. Ze ondersteunen ook de locatiemanager bij het ontwikkelen en evalueren van beleid, o.a. op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, speelmogelijkheden en andere activiteiten. Daarnaast heeft de oudercommissie een signalerende functie. Zijn er knelpunten? Dan zal de oudercommissie dat bij de locatiemanager aankaarten.

De oudercommissie bestaat bij voorkeur uit 3 tot 7 leden. Met vragen/opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter van de oudercommissie of de locatiemanager.

Het reglement van de oudercommissie, waarin de doelstelling, de bevoegdheden en de samenstelling van de oudercommissie beschreven is, kunt u opvragen bij de locatiemanager.

Leden gezocht voor de oudercommissie

Wilt u ook graag een steentje bijdragen aan het creëren van een zo goed mogelijke opvang? Dan kunt u lid worden van de oudercommissie. Laat de voorzitter of de locatiemanager even weten dat u hier belangstelling voor heeft.

Ziekte

Soms is uw kind niet helemaal fit als het naar de opvang komt. Meld dit aan de pedagogisch medewerker. Uw kind wordt dan extra in de gaten gehouden en indien nodig bellen wij u met het advies om uw kind op te halen. Ieder kind is wel eens ziek. Kinderen die zich niet lekker voelen, hebben een rustige, vertrouwde omgeving met extra aandacht en verzorging nodig, het liefst thuis.

Aanvullende informatie voor ouders: Kinderen die ziek zijn

Besmettelijke ziektes

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, kan de rest van de groep worden besmet. Dit is vervelend, maar het kan niet altijd worden voorkomen. Sommige ziekten zijn al besmettelijk voordat er klachten optreden. Bij bepaalde symptomen zullen wij u adviseren om uw kind thuis te houden. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD, die in te zien zijn bij de locatiemanager.

Medicijnen

Gebruikt uw kind (tijdelijk) medicijnen? Dan gelden de regels zoals verwoord in het protocol ”Protocol toediening geneesmiddelen”.

Protocol toediening geneesmiddelen Huize Hopsasa

Suggesties en klachten

Heeft u een klacht of suggestie?

Uw kind is bij de pedagogische medewerkers van Huize Hopsasa in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de locatiemanager. De klacht wordt genoteerd op het klachten/suggesties formulier  of u vult deze in via de link klachten en suggesties, of u stuurt rechtstreeks een mail aan info@huizehopsasa.nl . Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt binnen 6 weken na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek kan dit direct worden genoteerd op het formulier samen met de gemaakte afspraken  en ontvangt u hiervan een kopie.
Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie, hierbij zijn wij als opvang aangesloten (  bij wet verplicht sinds jan. 2016)

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Download hier het formulier klachten & suggesties

Download hier de interne en externe klachtenprocedure

Privacy Policy Huize Hopsasa

Nieuws

 • Nieuwe kleurtjes en groepsnamen

  Ons team heeft tijdens de rustige uurtjes vanwege de Corona crisis hard gewer...

  Lees meer
 • Dierenweide op Huize Hopsasa.

  DIEREN KIJKEN EN KNUFFELEN OP DE DIERENWEIDE Wat is er leuker dan naar de ...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Kinderopvang Huize Hopsasa
Westerbracht 15
7821 CD Emmen

0591-377475


LRKP KDV: 148703902
LRKP BSO: 219389706
 • Kinderdagverblijf

  Kinderdagverblijf

  Als u kinderdagopvang in Emmen zoekt, dan is Huize Hopsasa de juiste keuze voor u en uw kind!

  Lees meer
 • Buitenschoolse Opvang

  Buitenschoolse Opvang

  De activiteiten die uw kind kan beoefenen op de bso staan altijd in het teken van vrije tijd.

  Lees meer
 • Voorschoolse Opvang

  Voorschoolse Opvang

  Gaat u ’s ochtends vroeg de deur uit en kunt u uw kind niet zelf naar school brengen?

  Lees meer